Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Poskytovatel

   1. Poskytovatelem systému Projektově (dále také jen „Projektově“) je společnost Projektově s.r.o., se sídlem Kukučínova 799/10, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 29460581, DIČ: CZ29460581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55199.
  2. Systém Projektove.CZ

   1. Systém Projektově je snadno ovladatelným nástrojem pro řízení firmy, plánování a řízení projektů, zakládání projektů ze šablon a úkolování v rámci běžné provozní agendy firem.
   2. Projektově je poskytován formou „SaaS“, jedná se tedy o software poskytovaný jako služba přes internet. Poskytovatel zajišťuje technické zázemí pro provoz open-source projektu Redmine uvolněném pod licencí GNU General Public License v2 (GPL) s rozšířeními vydanými pod značkou Projektově. V případě systému Projektově se tak nejedná o standardní prodej software.
   3. Poskytovatel umožňuje uživatelům využívat systém Projektově formou vzdáleného přístupu na server Poskytovatele, na kterém je systém Projektově umístěn.
 2. Definice pojmů

  1. Poskytovatel - společnost Projektově, blíže specifikovaná v čl. 1.1
  2. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem elektronicky uzavřela smlouvu o užívání zkušební verze Projektově a/nebo smlouvu o užívání systému Projektově
  3. Projektově - software poskytovaný jako služba, specifikovaný v čl. 1.2
  4. Ceník - ceník služeb Poskytovatele, jehož aktuální verze je dostupná na https://www.projektove.cz/cenik
  5. Balíček - rozsah a cena využití systému Projektově, jednotlivé aktuální typy balíčků jsou popsány v Ceníku
  6. Smlouva o užívání zkušební verze - Smlouva o bezplatném užívání zkušební verze Projektově uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Uživatelem
  7. Smlouva - Smlouva o užívání systému Projektově uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Uživatelem
  8. Smlouvy - souhrnné označení zahrnující Smlouvu o užívání zkušební verze Projektově a Smlouvu o užívání systému Projektově
  9. Strany - společné označení pro smluvní strany Smluv, tj. Poskytovatele a Uživatele
  10. Objednávka zkušební verze - návrh na uzavření Smlouvy o užívání zkušební verze učiněný v elektronické podobě ze strany Uživatele
  11. Objednávka - návrh na uzavření Smlouvy učiněný v elektronické podobě ze strany Uživatele
  12. Podmínky - Obchodní podmínky užívání systému Projektově
  13. Účet služby Projektově - administrační rozhraní zpřístupněné Uživateli, s nímž byla uzavřena Smlouva o užívání zkušební verze, resp. Smlouva, prostřednictvím něhož se může Uživatel přihlašovat k Projektově, ukládat změny kontaktních či fakturačních údajů, přístupového hesla atd.
 3. Registrace Uživatele, správa Účtu služby Projektově

  1. Nezbytnou podmínkou pro užívání systému Projektově je registrace Uživatele, kterou provede na webové stránce Poskytovatele v rámci vyplňování Objednávky zkušební verze. Na základě registrace může poté Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel je povinen při vyplňování Objednávky zkušební verze zadat tzv. povinné údaje, bez kterých registrace nemůže být dokončena.
  2. V rámci registrace i při jakékoli další komunikaci s Poskytovatelem je Uživatel povinen vždy uvádět údaje správné a pravdivé. Za tímto účelem se Uživatel dále zavazuje v případě změny svých údajů provést jejich aktualizaci v Účtu služby Projektově, a to neprodleně po té, co k takové změně dojde. Údaje poskytnuté Uživatelem jsou Poskytovatelem považovány za správné. V případě porušení jakékoli povinnosti Uživatele uvedené v tomto odstavci Podmínek je Poskytovatel oprávněn zablokovat přístup k Účtu služby Projektově.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat Účet služby Projektově rovněž v případě pokusu Uživatele o získání neoprávněného přístupu k informacím jiných Uživatelů v Projektově či v případě pokusu o narušení stability a chodu systému Projektově.
  4. Přístup k Účtu služby Projektově je zabezpečen přihlašovacími údaji - uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nutných k přístupu do jeho Účtu služby Projektově, zejména chránit své přihlašovací údaje proti jejich ztrátě či zneužití ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel za veškeré škody, které budou Poskytovateli, případně jiným Uživatelům, zneužitím jeho přihlašovacích údajů způsobeny.
  5. Za účelem minimalizace možného zneužití přihlašovacích údajů využívá Poskytovatel výhradně šifrované spojení.
  6. Uživatel bere na vědomí, že z důvodu zajištění co nejvyšší míry právní jistoty jak jeho samotného, tak třetích osob, je Poskytovatel oprávněn ověřit nově registrovaného Uživatele, který může být po provedení registrace a návrhu na uzavření Smlouvy, resp. Smlouvy o užívání zkušební verze, kontaktován na jím zadané údaje. Obdobně může být ověřována aktuálnost kontaktních údajů stávajících Uživatelů, případně autorizace osoby jednající za Uživatele.
 4. Uzavření Smluv k užívání systému Projektově

  1. Uzavření Smlouvy o užívání zkušební verze

   1. Smlouvu o užívání zkušební verze uzavírají Uživatel s Poskytovatelem elektronicky. Uživatel se zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách Poskytovatele a následně odešle Objednávku zkušební verze, což má účinky odeslání návrhu na uzavření Smlouvy o užívání zkušební verze.
   2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Poskytovatel aktivuje Uživateli přístup do Účtu služby Projektově a informuje o tom Uživatele formou doručení potvrzení o jeho zpřístupnění, včetně zaslání přístupového hesla na emailovou adresu Uživatele.
   3. Po provedení registrace a odeslání Objednávky zkušební verze, a po akceptaci Objednávky zkušební verze ze strany Poskytovatele potvrzené zasláním emailu ve smyslu předchozího odstavce Podmínek, získává Uživatel přístup ke zkušební verzi Projektově, kterou je oprávněn využívat po dobu až 14 kalendářních dnů bezplatně. Během této doby je Poskytovatel připraven poskytnout Uživateli v případě jeho zájmu zákaznickou podporu a konzultace, a to formou komunikace přes Live chat realizovaný na webových stránkách Poskytovatele nebo kontaktováním Poskytovatele na e-mailovou adresu podpora@projektove.cz.
   4. Před uplynutím doby 14 kalendářních dnů je Uživatel upozorněn emailovou zprávou na nutnost objednání některého z Balíčků služby Projektově, což je podmínkou pro další užívání Projektově, pokud má o něj Uživatel zájem. Rozhodne-li se Uživatel po uplynutí doby bezplatného využití Projektově v jeho užívání dále pokračovat, data Uživatele vložená do Projektově zůstanou zachována. V případě, že se Uživatel po uplynutí doby bezplatného využití Projektově nerozhodne pokračovat v jeho užívání, budou po uplynutí deseti (10) dnů od skončení doby bezplatného využití Projektově veškerá data Uživatele vložená do Projektově nenávratně smazána.
   5. Na základě písemné dohody Stran, přičemž postačující je forma emailu, může být doba 14 kalendářních dnů, během níž je Uživatel oprávněn užívat systém Projektově bezplatně, zkrácena (případně též zcela vypuštěna) a Smlouva tak může být uzavřena i před jejím uplynutím (případně při dohodnuté absenci zkušební doby lze rovnou provést Objednávku) dle standardních podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.
  2. Uzavření Smlouvy

   1. Objednávku zvoleného Balíčku provádí Uživatel v rámci svého Účtu služby Projektově, odeslání Objednávky má účinky návrhu na uzavření Smlouvy.
   2. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednávky ze strany Poskytovatele, a to doručením emailu potvrzujícího uzavření Smlouvy a možnosti využívat systém Projektově dle parametrů zvoleného Balíčku.
  3. Společná ustanovení

   1. Nedílnou součástí Smlouvy o užívání zkušební verze i Smlouvy jsou tyto Podmínky, upravující vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele týkající se užívání systému Projektově. Podmínkou pro uzavření Smluv je proto vždy odsouhlasení těchto Podmínek Uživatelem.
   2. Poskytovatel si vyhrazuje právo
    • a) kontaktovat před aktivací přístupu do Účtu služby Projektově Uživatele na jím zadané kontaktní údaje a ověřit si informace, které Uživatel uvedl v registračním formuláři a/nebo
    • b) odmítnout uzavření Smlouvy o užívání zkušební verze a/nebo Smlouvy, a to i bez udání důvodu.
   3. Jestliže není ve Smlouvě o užívání zkušební verze a/nebo ve Smlouvě výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Podmínek není Smlouvami výše uvedenými nebo jiným výslovným ujednáním mezi Poskytovatelem a Uživatelem vyloučena nebo jinak modifikována, platí pro vzájemné vztahy Poskytovatele a Uživatele tyto Podmínky.
  4. Předmět Smluv

   1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených v těchto Podmínkách a Smlouvách:
    • zřídit Uživateli přístup k Projektově a umožnit mu Projektově užívat. V případě Smlouvy o užívání zkušební verze se jedná o užívání Projektově po vymezenou dobu bezplatně, v případě Smlouvy o užívání v rozsahu dle Uživatelem zvoleného a uhrazeného Balíčku,
    • provádět po dobu trvání Smluv průběžnou správu Projektově (nahrávat aktualizace, opravy funkcí a vylepšení),
    • provádět po dobu trvání Smluv lokalizaci případných provozních incidentů a jejich odstraňování a řešení,
    • poskytovat Uživateli zákaznickou podporu a konzultace formou Live chatu dostupného na webových stránkách Poskytovatele nebo skrze e-mailovou adresu podpora@projektove.cz.
   2. Uživatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli sjednanou součinnost. V případě uzavření Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli cenu ve výši a za podmínek odpovídající jím zvolenému Balíčku a těmto Podmínkám.
 5. Platební a fakturační podmínky

  1. Po uplynutí doby bezplatného využití Projektově je Uživatel povinen za další užívání Projektově zaplatit Poskytovateli cenu zvoleného Balíčku za podmínek dále uvedených. Uživatel je srozuměn s tím, že povinnost platit za využívání Projektově není vázána na faktické využívání Projektově ze strany Uživatele v příslušném předplaceném období.
  2. Na základě Objednávky a zvoleného způsobu fakturace (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční) je Uživateli zaslána na jeho emailovou adresu výzva k platbě ve formě zálohové faktury (případně též jako „proforma faktura“), se splatností 14 dnů od jejího vystavení. Daňový doklad – faktura je Uživateli následně zaslán po zaplacení.
  3. Popis a cena jednotlivých Balíčků jsou uvedeny v Ceníku dostupném na https://www.projektove.cz/cenik.
  4. Pokud není výslovně sjednáno jinak, jsou veškeré ceny, příp. jiné poplatky uváděné ve Smlouvě a těchto Podmínkách uváděny bez DPH, která je účtována zvlášť ve výši stanovené platnými právními předpisy.
  5. Uživatel je povinen uhradit cenu Balíčku pro zvolené časové období řádně a včas bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného na proforma faktuře. Peněžitý závazek Uživatele je splněn dnem připsání platby na účet Poskytovatele, nikoliv dnem odeslání platby z účtu Uživatele.
  6. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel zasílá zálohové faktury za službu v elektronické podobě se splatností 14 dnů ode dne odeslání.
  7. V případě prodlení s úhradou ceny nebo její části Uživatelem o více než deset (10) dnů je Poskytovatel oprávněn pozastavit přístup Uživatele k Projektově až do doby uhrazení dlužné částky, a to bez nároku Uživatele na náhrady škod vzniklých v důsledku takového jednání Poskytovatele, které není prodlením Poskytovatele, a které ani nelze považovat za provozní incident. Nárok Poskytovatele na cenu za uvedené období a na úroky z prodlení není tímto ujednáním dotčen.
  8. Jestliže dojde k pozastavení přístupu Uživatele k Projektově ve smyslu předchozího odstavce, je Poskytovatel povinen do 48 hodin od okamžiku, kdy byla dlužná částka připsána na jeho účet, obnovit Uživateli přístup k Projektově a všechny sjednané funkce.
  9. V případě, že dlužná částka nebude Uživatelem uhrazena do třiceti (30) dnů od splatnosti zálohové faktury, je Poskytovatel oprávněn Uživatelův Účet služby Projektově smazat, a to i s veškerými daty, které na něj Uživatel uložil. Smazáním Účtu služby Projektově není dotčena povinnost Uživatele uhradit Poskytovateli dlužný poplatek.
 6. Provoz a užívání Projektově

  1. Podmínky provozu, datový prostor

   1. Po uzavření Smlouvy o užívání zkušební verze, resp. Smlouvy, Poskytovatel zpřístupní Uživateli systém Projektově umístěný na serverech Poskytovatele, případně v hostingovém centru.
   2. Uživatel bere na vědomí, že podmínkou pro řádný provoz Projektově je zajištění internetového spojení ze strany Uživatele, umožňujícího připojení na webové stránky Projektově. Nároky na minimální doporučenou konfiguraci nebo internetové spojení se mohou zvyšovat mj. v souvislosti s množstvím datových toků, nebo vývojem technologií a obecného zvyšování nároků na kapacitu hardwaru a rychlost internetového připojení, s čímž je Uživatel srozuměn.
   3. Poskytovatel nezajišťuje činnosti a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě nebo Podmínkách, byť mohou být podstatné pro řádnou funkčnost Projektově (např. internetové připojení, instalace běžných operačních systémů na lokálních počítačích či serverech Uživatele apod.).
   4. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli dostatečný datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci Projektově, a to na serverech Poskytovatele, příp. v hostingovém centru. Cena za poskytnutí datového prostoru je zahrnuta v ceně dle těchto Podmínek, v případě vyšších nároků na datový prostor může být cena za datový prostor účtována individuálně po dohodě Uživatele a Poskytovatele.
   5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na krátkodobá omezení dostupnosti systému Projektově z důvodu upgrade a údržby systému.
  2. Odpovědnost

   1. Uživatel bere na vědomí, že systém Projektově je poskytován „tak, jak je“. Vzhledem k použití open-source systému Poskytovatel negarantuje plnou funkcionalitu systému. V případě zjištění jakýchkoli nedostatků ve fungování Projektově se však Poskytovatel zavazuje tyto nedostatky opravit, a to vždy v co nejkratším možném termínu.
   2. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad systému Projektově s platnými a účinnými právními předpisy, zejména co se v systému Projektově uvedených či vygenerovaných dat týče.
   3. Poskytování systému Projektově je závislé rovněž na dostupnosti služeb třetích stran. Dojde-li k výpadku systému Projektově z důvodů nefunkčnosti služeb třetích stran, považuje se tato situace za vyšší moc. Za tyto výpadky není v moci Poskytovatele přebírat odpovědnost.
   4. Poskytovatel není zodpovědný za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, škod na soukromí nebo jméně, které by vznikly užíváním a/nebo nedostupností systému Projektově.
   5. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou nedostupností Projektově nebo provozními incidenty Projektově, bylo-li toto zapříčiněno Uživatelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou zejména
    • a) provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými Uživatelem nebo třetí osobou,
    • b) vložením nesprávných údajů do Projektově Uživatelem, chybným postupem Uživatele při vkládání informací nebo souborů do Projektově,
    • c) nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz Projektově,
    • d) zavirováním lokální sítě Uživatele nebo jeho počítačů počítačovými viry (spyware, malware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem,
    • e) poškozením způsobeném nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě Uživatele,
    • f) porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, a dalších právních předpisů vztahujících se k užívání Projektově ze strany Uživatele,
    • g) prokazatelným únikem přístupových hesel třetím osobám zapříčiněným Uživatelem,
    • h) nedostupností dat a pozastavení přístupu do Projektově v důsledku prodlení Uživatele s plněním finančních závazků či v jiných případech sjednaných v těchto Podmínkách.
 7. Nakládání s daty, osobní údaje

  1. Data Uživatele v systému Projektově

   1. Poskytovatel neprovádí s daty Uživatele jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Poskytovatele, popř. v hostingovém centru, zejména do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
   2. Poskytovatel aplikuje za účelem zabezpečení dat Uživatele proti jejich neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění přiměřená a vhodná technická a organizační opatření, která jsou průběžně aktualizována.
   3. Na základě žádosti Uživatele mohou být jeho data uložená v Projektově Poskytovatelem ze systému exportována a připravena ke stáhnutí.
   4. V případě, že si Uživatel nepřeje, aby jím poskytnutá data byla v systému Projektově dále uložena/zálohována, mohou být tato data na základě žádosti Uživatele ze systému Projektově kompletně odstraněna.
   5. Zaměstnanci podpory Poskytovatele mohou v případě řešení dotazu nahlédnout do dat Uživatele. Sdílení dat napomáhá a urychluje pomoc ze strany Poskytovatele formou uživatelské podpory on-line, jejímž prostřednictvím dochází k snazší interakci Uživatele se systémem Projektově a lepšímu využití všech nabízených funkcí, především v počátečních fázích užívání systému. Veškeré přístupy podpory jsou logovány a celá interakce tvoří obchodní tajemství.
  2. Osobní údaje

   1. Poskytovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Pravidlech ochrany osobních údajů, která jsou zveřejněna na webové stránce Poskytovatele.
   2. Vzhledem ke skutečnosti, že Poskytovatel poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat prostřednictvím Projektově, Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží na servery Poskytovatele, vystupuje Uživatel v pozici správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Uživatel je povinen s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.
   3. Smlouva o zpracování osobních údajů

    Uzavřením Smlouvy o užívání systému Projektově dochází též k uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR s následujícím obsahem:

    Předmět zpracování: Předmětem zpracování jsou osobní údaje, které Uživatel uloží na servery Poskytovatele, příp. též v hostingovém centru, dle pravidel obsažených v těchto Podmínkách.

    Doba zpracování: Poskytovatel zpracovává osobní údaje po dobu trvání Smlouvy. Poskytovatel po uplynutí lhůty 14 dnů od ukončení Smlouvy smaže (odstraní) veškerá data Uživatele, které ke dni ukončení jsou uloženy na serverech Poskytovatele (též v hostingových centrech) nebo jiných nosičích dat.

    Povaha a účel zpracování: Účelem zpracování je plnění povinností dle Smlouvy, zejména poskytování datového prostoru pro účely uložení dat Uživatele prostřednictvím Projektově.

    Typ zpracovávaných osobních údajů: Jméno, Příjmení, e-mailová adresa, doplňující informace 1, doplňující informace 2 a nákladová hodinová sazba uživatelů Projektově, které Uživatel v Projektově sám uvede při registraci nebo při správě uživatelů. Osobní údaje týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů Poskytovatel nezpracovává. Poskytovatel nezpracovává žádný osobní údaj zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR kromě výše uvedených.

    Kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: Zaměstnanci Uživatele a další fyzické osoby, se kterými je Uživatel ve smluvním vztahu.

    Povinnosti Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů: Poskytovatel se zavazuje:

    1. zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Uživatele;
    2. zajistit, aby se pověření pracovníci Poskytovatele, kteří se dostanou do kontaktu s osobními údaji, zavázali k mlčenlivosti;
    3. provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Poskytovatel zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Technické zabezpečení dat je popsáno v Pravidlech ochrany osobních údajů;
    4. zohlednit povahu zpracování a být Uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III GDPR (Práva subjektu údajů);
    5. být Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR (Zabezpečení osobních údajů), a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
    6. bez zbytečného odkladu ohlásit Uživateli případy porušení zabezpečení osobních údajů;
    7. poskytnout Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny výše uvedené povinnosti a umožní Uživateli kontrolu splnění uvedených povinností. V případě kontroly se Poskytovatel zavazuje poskytovat Uživateli součinnost.

    Další zpracovatelé:Uživatel dává souhlas k tomu, aby Poskytovatel zapojil do zpracování osobních údajů, které Uživatel uloží na servery Poskytovatele, příp. též v hostingovém centru, další zpracovatele. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytnout Uživateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Seznam zpracovatelů je uveden v Pravidlech ochrany osobních údajů.

  3. Cookies, reklamní sdělení

   1. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďoval a užíval technické informace o konfiguraci shromážděné v souvislosti s poskytováním služeb podpory Projektově. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení systému Projektově nebo k poskytnutí služeb customizace Projektově dle požadavků Uživatele a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Uživatele třetími osobami.
   2. Poskytovatel využívá souborů cookies, přičemž konkrétní podmínky jejich použití jsou uvedeny v „Zásadách použití souborů cookies“ dostupných na https://www.projektove.cz/cookie-policy, přičemž Uživatel potvrzuje, že se s těmito zásadami seznámil a souhlasí s nimi.
   3. Uživatel může zaškrtnutím políčka "Informujte mě o novinkách" dát souhlas, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení na jeho emailovou adresu, uvedenou v Účtu služby Projektově. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.
 8. Ukončení Smlouvy

  1. Způsoby ukončení Smlouvy

   1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Může být ukončena:
    • a) výpovědí
    • b) odstoupením od Smlouvy.
   2. Smlouva může být také ukončena písemnou dohodou Stran, přičemž postačující je forma emailu, kdy tato dohoda musí obsahovat rovněž podmínky ukončení Smlouvy a vypořádání práv a povinností ze Smlouvy plynoucích a s ní souvisejících.
  2. Výpověď Smlouvy

   1. Obě Strany jsou oprávněny Smlouvu ukončit výpovědí, a to s výpovědní dobou jednoho (1) měsíce, přičemž výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé Straně. Výpověď je možno zaslat písemně ve formě dopisu na adresu druhé Strany, nebo ve formě emailu z adresy, resp. na adresu uvedenou v Účtu služby Projektově.
  3. Odstoupení od Smlouvy

   1. Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou smluvní stranou, zejména:
   2. a) pro prodlení Uživatele s úhradou ceny Balíčku nebo její části delším než 14 dnů;
   3. b) pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Uživatele, pokud toto neposkytnutí znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy, popř. ohrožuje bezpečnost provozu Projektově a pokud na to Poskytovatel Uživatele písemně upozornil a poskytnul mu přiměřenou lhůtu k nápravě;
   4. c) Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě přerušit poskytování/užívání Projektově či odstoupit od smlouvy bez předchozího upozornění, zvláště, ovšem nikoli výlučně v případech podezření na přetěžování libovolné části systému Projektově, narušení bezpečnosti, narušení běhu systému, snahu o zpětný inženýring, získání dat třetích osob, nebo jakékoli ohrožení systému Projektově;
   5. d) pro porušení kterékoliv části Podmínek ze strany Uživatele;
   6. e) v případě, že účet Uživatele zůstane neaktivní po dobu 6 měsíců.
   7. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být odesláno druhé smluvní straně písemně dopisem či emailem z adresy resp. na adresu uvedenou v Účtu služby Projektově a je účinné dnem jeho odeslání, příp. dnem pozdějším uvedeným v oznámení o odstoupení.
  4. Vypořádání Smlouvy

   1. V případě zániku Smlouvy odstoupením či výpovědí nemá Uživatel nárok na vrácení peněžitých plnění za řádně poskytnutá plnění ze strany Poskytovatele.
   2. Co se týče vrácení peněžitých plnění za období, která byla Uživatelem předplacena a za která nebude plnění realizované Poskytovatelem z důvodu ukončení Smlouvy dále využíváno, bude Uživateli vrácena poměrná část tohoto již uhrazeného peněžního plnění, a to pouze za celé nevyčerpané kalendářní měsíce, na které bylo plnění předplaceno.
 9. Závěrečná ujednání

  1. Smluvní vztahy vzniklé ze Smluv vč. těchto Podmínek se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s vyloučením kolizních norem. Veškeré spory, nesrovnalosti a nároky vzešlé ze Smluv, jakož i těchto Podmínek, nebo v souvislosti s nimi, podléhají jurisdikci soudů České republiky.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, a to včetně Ceníku. V případě provedení změn je Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost formou emailu na emailovou adresu Uživatele, a to alespoň 15 dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to zasláním výpovědi ve formě dopisu nebo emailu na adresu Poskytovatele. Výpovědní doba se v tomto případě sjednává v délce, která odpovídá počtu dnů zbývajících do nabytí účinnosti nové verze Podmínek. Pokud Uživatel neodmítne způsobem výše uvedeným změny Podmínek, řídí se vztahy ze Smluv novou verzí Podmínek ve znění, ve kterém byly Uživateli oznámeny.


Header Projektově
Vyzkoušejte Projektově na 14 dní zdarma
Není třeba instalace. Na e-mail Vám systém obratem zašle login a heslo.